Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A. w Białymstoku

zostało utworzone w ramach rządowego "Programu Budowy Sieci Rynków Hurtowych i Giełd Rolnych", mającego na celu usprawnienie obrotu hurtowego i dostosowanie go do rozwiązań europejskich.

Spółka zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym Sądzie Gospodarczym w Białymstoku XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 45833.

Kapitał zakładowy wynosi 11.115.060 zł

Głównymi akcjonariuszami Centrum są:

  • Podlaskie Towarzystwo Finansowo - Inwestycyjne Sp. z o.o.,
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie,
  • Bank Gospodarstwa Krajowego.

Do spółki przystąpiło ogółem 200 akcjonariuszy, w tym 30 osób prawnych oraz 170 osób fizycznych.

Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe to:

  • znaczący ośrodek dystrybucji na inne regiony Polski i WNP
  • miejsce kontaktów handlowych: producentów, hurtowników, eksporterów i importerów artykułów rolno-spożywczych
  • możliwość bezpośredniego zbytu swoich produktów przez producentów
  • miejsce zaopatrzenia handlu detalicznego i gastronomii, magazynów dystrybucyjnych sieci sklepów i supermarketów
  • miejsce kompletacji dostaw
  • miejsce dla krajowych i zagranicznych inwestorów zainteresowanych budową własnych magazynów, sortowni i pakowni oraz innych obiektów.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie i prowadzenie rynku hurtowego, na którym dokonywany jest obrót produktami rolno-spożywczymi oraz wynajem i dzierżawa powierzchni handlowej i magazynowej.